Tilbud og tjenester

Tysnes Industri A/S er godkjent tiltaksarrangør for varig tilrettelagt arbeid (VTA) med 12 plasser og arbeidsforberedende trening (AFT) med 5 plasser. Vi har også praksisplass for elever etter avtale med fylkeskommunen.

VTA

Varig tilrettelagt arbeid

Formål med tiltaket er å gi et meningsfylt arbeidstilbud til mennesker med varig behov for tilrettelegging.

-
Hva som tilbys i tiltaket:

  • Utvikling av personens ressurser gjennom tilrettelagt arbeid.
  • Arbeidsoppgaver tilrettelagt den enkeltes arbeidsevne.

-Hvem kan få tilbud om VTA?
Personer som har eller i nær framtid ventes å få innvilget uførepensjon og har behov for tilrettelegging og oppfølging.

-Varighet på tiltaket.

Tiltaket er ikke tidsbegrenset, men det skal jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

-Hvordan søker du?
Dersom du tror at VTA kan være noe for deg, ta kontakt med Tysnes Industri A/S

(tlf: 53 43 16 60 eller e-post: postmaster@tias.no)

eller NAV lokalt (tlf: 55 55 33 33 eller e-post: nav.tysnes@nav.no)


AFT

Arbeidsforberedende trening

Dette er et tiltak for deg som har behov for å jobbe i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø i en oppstartsfase før du går over i arbeidstrening hos bedrifter i ordinært arbeidsliv.

Tiltaket skal bidra til å prøve ut arbeidsevnen og til å styrke muligheten for å få ordinært arbeid.

-Hva tilbys i tiltaket?

Arbeidsforberedende trening tilbyr avklaring, arbeidsutprøving, arbeidstrening og opplæring. Målet med tiltaket er å styrke mulighetene dine til å skaffe arbeid.

Det legges vekt på utprøving og trening i ordinært arbeidsliv etter en innledende fase av arbeidsforberedende karakter i et tilrettelagt arbeidsmiljø. Tiltaket tilbyr kartlegging av kompetanse og karriereveiledning. Det kan også gis tilrettelagt opplæring som kan legge til rette for et yrkesfaglig løp.

-Hvem kan få tilbud om APS?
Personer som mottar stønad fra NAV og har fått arbeidsevnen nedsatt og som har behov for arbeidsrettet bistand for å komme i arbeid.

-Varighet på tiltaket:
AFT kan som hovedregel ha en varighet på inntil et år med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Når du er deltaker på tiltaket arbeidsforberedende trening er du ikke ansatt hos tiltaksarrangøren. Varigheten på tiltaket skal tilpasses behovene dine ut fra mulighetene dine på arbeidsmarkedet.

-Hvordan søker du?
Dersom du tror at AFT kan være noe for deg, ta kontakt med NAV lokalt

(tlf: 55 55 33 33 eller e-post: nav.tysnes@nav.no )


Tysnes Industri A/S
Hollekjevegen 153
5685 Uggdal

Tlf.: 53 43 16 60
E-post: postmaster@tias.no