Tilbud og tjenester

Tysnes Industri A/S er godkjent tiltaksarrangør for varig tilrettelagt arbeid (VTA) med 12 plasser og tilrettelagt arbeidstrening (APS) med 5 plasser. Vi har og praksisplass for elever etter avtale med fylkeskommunen.

VTA

Varig tilrettelagt arbeid

Formål med tiltaket er å gi et meningsfylt arbeidstilbud til mennesker med varig behov for tilrettelegging.

-
Hva som tilbys i tiltaket:

  • Utvikling av personens ressurser gjennom tilrettelagt arbeid.
  • Arbeidsoppgaver tilrettelagt den enkeltes arbeidsevne.

-Hvem kan få tilbud om VTA?
Personer som har eller i nær framtid ventes å få innvilget uførepensjon og har behov for tilrettelegging og oppfølging.

-Varighet på tiltaket.

Tiltaket er ikke tidsbegrenset, men det skal jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

-Hvordan søker du?
Dersom du tror at VTA kan være noe for deg, ta kontakt med Tysnes Industri A/S

(tlf: 53 43 16 60 eller e-post: postmaster@tias.no)

eller NAV lokalt (tlf: 815 81 000 eller e-post: nav.tysnes@nav.no)


APS

Tilrettelagt arbeidstrening

APS plasser er spesielt rettet mot personer som har vært borte fra arbeidslivet i en periode, og som har et ønske om å komme tilbake til arbeid igjen, eller å få avklart sine muligheter.

-Hva tilbys i tiltaket?

  • Hjelp til den enkelte med å finne gode løsninger for egen attføring, enten det gjelder fremtidig arbeid, utdanning eller overgang til annet tiltak.
  • Tilrettelegging for fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver, arbeidstid og andre forhold.

-Hvem kan få tilbud om APS?
Personer som mottar stønad fra NAV og har vært borte fra arbeidslivet i en periode.

-Varighet på tiltaket:
APS er et kortvarig arbeidsmarkedstiltak der du kan delta inntil 10 måneder. I enkelte tilfeller kan perioden forlenges. Dine målsettinger og våre samlede vurderinger underveis avgjør hvor lang tid du skal bruke.

-Hvordan søker du?
Dersom du tror at APS kan være noe for deg, ta kontakt med NAV lokalt

(tlf: 815 81 000 eller e-post: nav.tysnes@nav.no )


Tysnes Industri A/S
Hollekjevegen 153
5685 Uggdal

Tlf.: 53 43 16 60
E-post: postmaster@tias.no